ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BERGEN & LAMENS 
Onderstaande algemene voorwaarden gelden met ingang van oktober 2022 voor alle overeenkomsten betreffende de koop van auto’s, onderdelen en accessoires tussen Van Bergen & Lamens en consumenten. 

Artikel 1 - definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met :

- verkoper : vennootschap onder firma Van Bergen & Lamens, gevestigd te Trude Mertenslaan 2, 2545EM te Den Haag, KvK inschrijving nummer 87907569.

- consument : de natuurlijke persoon, die als koper of opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

- auto : een personen, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3.500 kg (voor elektrische bestelbussen maximaal 4200 kg i.v.m. accupakket).

- de in te kopen auto : de auto, die als deel van de overeenkomst door de consument aan de verkoper wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd;

- overeenkomst :de koop en verkoop van een gebruikte auto, onderdelen en accessoires.

- opdracht : een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals de verkoop van auto-accessoires, laadpaal, laadinfrastructuur. 

- schriftelijk : in geschrift of langs elektronische weg.

- niet-vermijdbare kosten : alle verplicht in de genoemde prijs opgenomen kosten, die noodzakelijk zijn om met de auto weg te kunnen rijden. Tot deze niet-optionele kosten behoren voor een gebruikte auto in de praktijk BTW, BPM, leges, geldige APK en kentekenregistratie. 

- vermijdbare kosten : kosten, die afgesproken zijn buiten de kosten die noodzakelijk om met de auto weg te rijden; bij voorbeeld kosten voor extra onderdelen of accessoires. Deze voor de consument optionele kosten hoeven niet automatisch in de genoemde prijs te zijn inbegrepen.
 

Artikel 2 - aanbod 

Verkoper doet mondeling of schriftelijk een aanbod met daarin : a) een precieuze en volledige beschrijving van het aanbod, waarbij kennelijke vergissingen in het aanbod niet bindend zijn voor de verkoper; b) de prijs van de gebruikte auto, onderdelen of accessoires, waarbij in de prijs van een gebuikte auto de niet-vermijdbare kosten inbegrepen zijn; de verkoper kan een vaste prijs na totstandkoming van een overeenkomst alleen verhogen bij een verhoging van heffingen door de overheid; c) afbeeldingen (voor zover die worden gebruikt) die waarheidsgetrouw zijn; d) de termijn, waarbinnen het aanbod geldt; een aanbod zonder termijn dient door de consument direct te worden geaccepteerd; f) de beschrijving van de rechten en verplichtingen van de verkoper en van de consument. 

Artikel 3 - overeenkomst

Zowel schriftelijke als mondelinge afspraken tussen verkoper en consument zijn bindend, en worden door de verkoper schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst, die in elk geval bevat : a) de volledige identiteit van de verkoper en van de consument; b) de beschrijving van de gebruikte auto, onderdelen of accessoires, alsmede, in het voorkomende geval, van de in te kopen auto; c) de kilometerstand van de verkochte auto, die, nadat de verkoper de historie van de auto heeft gecontroleerd, aannemelijk lijkt; d) de prijs van de verkochte auto (inclusief de al dan niet vermijdbare kosten), onderdelen of accessoires op het moment van de koop, alsmede, in het voorkomende geval, van de in te kopen auto; e) de wijze en termijn van betaling; f) de datum van levering, waar bij wordt aangegeven, of dit een vaststaande of vermoedelijke datum is; is geen datum afgesproken, dan vindt levering plaats binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst; g) de verwijzing naar de garantievoorwaarden. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++De consument ontvangt een kopie van de overeenkomst.

Na totstandkoming van een overeenkomst waarbij een vaste prijs is afgesproken, kan de verkoper de prijs niet verhogen, behoudens wijziging in de heffingen van de overheid. 

Na totstandkoming van een overeenkomst waaruit duidelijk blijkt, dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen prijs, kan de verkoper de prijs niet alleen wijzigen op grond van wijzigingen in heffingen van de overheid, maar ook van wijzingen in o.a. wisselkoersen, fabrieks- of importeursprijzen. De koper wordt door de verkoper in dat geval zo snel mogelijk geïnformeerd over de wijzigingen en de reden daarvoor. Indien de wijziging van de prijs betreft : - een stijging, dan heeft de consument het recht de overeenkomst binnen 10 dagen te ontbinden, behoudens in geval van wijzigingen in de heffingen van de overheid; - een daling, dan is de verkoper verplicht die door te bereken in het voordeel van de consument. 

Artikel 4 - risico

a) Raakt de verkochte auto beschadigd, of gaat de auto geheel of gedeeltelijk verloren, door handelen of nalaten dat aan verkoper kan worden toegerekend, voordat de verkochte auto aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de verkoper. b) Raakt de in te kopen auto beschadigd, of gaat de auto geheel of gedeeltelijk verloren, voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de consument. 

Artikel 5 - betaling

Betaling dient te geschieden door middel van overschrijving op de bankrekening van verkoper, vóór het moment van aflevering van de auto, onderdelen of accessoires, of het voltooien van de opdracht. 

Indien verkoper schriftelijk akkoord gaat met een latere datum van betalen, dan is die termijn, wanneer geen exacte datum is vastgelegd, binnen één maand na het moment van afleveren.. 

Indien de consument niet betaalt vóór de overeengekomen datum, dan zendt de verkoper een herinnering, waarin de consument de gelegenheid wordt geboden om binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering zonder kosten alsnog te betalen. Blijft de consument ook na deze termijn nog in gebreke, dan heeft de verkoper het recht om de consument rente, gelijk aan de wettelijke rente, in rekening te brengen. 

Vanaf het moment van verzuim mag de verkoper dan tevens incasso kosten in rekening brengen, waarvan de hoogte wordt bepaald door wettelijke grenzen; de verkoper kan hiervan afwijken in het voordeel van de consument. 

Artikel 6 - levering en verzuim

Zodra een vaststaande datum van levering is verstreken, zonder dat de verkoper heeft geleverd, is de verkoper in verzuim. 

Indien een vermoedelijke datum van aflevering is verstreken, zonder dat de verkoper heeft geleverd, dient de consument de verkoper in gebreke te stellen, waarbij de verkoper de gelegenheid krijgt om binnen een termijn van 3 weken alsnog de auto, onderdelen of accessoires te leveren. De verkoper is in verzuim, indien hij na het verstrijken van deze 3 weken niet heeft geleverd. 

Na ingebrekestelling, maar voor het verstrijken van de gestelde termijn, mag de verkoper de prijs alleen verhogen bij wijzigingen in de heffingen van de overheid. 

Zodra de verkoper in verzuim is mag geen enkele prijsverhoging worden doorberekend. 

Indien de verkoper in verzuim is, kan de consument : a) de overeenkomst ontbinden; b) vergoeding vragen voor schade, geleden door het verzuim, tenzij de verkoper zich op overmacht kan beroepen. 

De consument hoeft de verkoper in geval van niet of niet tijdige levering niet in gebreke te stellen indien: a) de verkoper heeft aangegeven niet te zullen leveren; b) de consument bij het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft aangegeven, dat de overeengekomen datum van levering voor hem essentieel is, bij voorbeeld omdat de auto, de onderdelen of de accessoires nodig zijn voor een speciale gelegenheid. 

Artikel 7 - annulering 

Ook als de verkoper niet in verzuim is, kan de consument de overeenkomst, tot de datum van levering van de auto, onderdelen of accessoires, annuleren.

De consument dient in dat geval : a) schriftelijk te annuleren; b) alle schade ten gevolge van de annulering te vergoeden; deze schade wordt, tenzij verkoper en consument bij het sluiten van de overeenkomst anders hebben bepaald, vastgesteld op 15% van de totale prijs van de auto, onderdelen of accessoires; c) de schade binnen 10 dagen na het annuleren aan verkoper te vergoeden; indien de consument binnen 10 dagen niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht van de consument schriftelijk alsnog nakoming van de overeenkomst te eisen, waardoor voor de consument dus het recht op annuleren vervalt. 

Artikel 8 – garantie 

a) conform de regeling in de wet staat de verkoper er voor in, dat de gebruikte auto, nieuwe onderdelen of nieuwe accessoires de eigenschappen en kenmerken bevatten, die de consument op basis van de overeenkomst mag verwachten; b) de consument heeft recht op de resterende (fabrieks)garantie door de fabrikant/importeur van de auto’s, onderdelen of accessoires; c) bij de verkoop van gebruikte auto’s verleent de verkoper standaard 6 maanden garantie volgens de voorwaarden van de garantie verzekeraar Cargarantie®; deze voorwaarden worden bij aankoop verstrekt en zijn ook te lezen op www.cargarantie.com/nl; d) de garantie op gebruikte auto’s geldt niet voor defecten, die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij de consument aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit; e) bij de verkoop van gebruikte onderdelen en/of accessoires wordt geen garantie verstrekt; f) de verkoper staat er voor in, dat volgens de door hem verrichtte controle, de in de overeenkomst genoemde kilometerstand aannemelijk is, tenzij expliciet in de overeenkomst is vermeld, dat deze ‘onlogisch’ is en de consument met deze vermelding uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. 

Artikel 9 - eigendomsvoorbehoud 

Totdat de consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen aan de verkoper heeft voldaan, blijft de geleverde auto eigendom van de verkoper. Zolang de consument niet de formele eigendom van deze auto heeft verkregen, moet hij: a) de auto als een goed huisvader gebruiken;b) de auto WA + casco verzekeren; c) de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen; d) op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. De consument is als houder en berijder van de auto aansprakelijk. 

Artikel 10 - overeenkomst op afstand / buiten verkoopruimte 

Uitsluitend wanneer een overeenkomst is gesloten op afstand en buiten verkoopruimte in de zin van artikel 6:230g van het Burgerlijk Wetboek, gelden de betreffende wettelijke bepalingen in aansluiting en in afwijking van de onderhavige voorwaarden. 

Artikel 11 - volledigheid van deze voorwaarden 

Deze voorwaarden gelden in alle gevallen. Afwijkingen of aanvullingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig, wanneer die door verkoper en consument uitdrukkelijk zijn goedgekeurd en schriftelijk zijn vastgelegd. Deze afwijkingen mogen de consument niet in een ongunstiger positie brengen, dan hij zonder deze afwijkingen gehad zou hebben. 

Artikel 12 - bescherming persoonsgegevens 

Van Bergen & Lamens verwerkt de door de consument verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail adres, bankgegevens) volgens de wettelijke bepalingen., en neemt passende maatregelen om deze gegevens goed te beschermen. 

Artikel 13 - rechtskeuze 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Mogelijk gemaakt door Mobilox